ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a „Kutatói utánpótlás program” program keretében működtetett honlap regisztrációs oldalán (fiatalkutato.naik.hu), illetve a programhoz való csatlakozás során megadott személyes adatait a vonatkozó jogszabályok betartásával a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (továbbiakban: Adatkezelő) kezelje. Jelen Nyilatkozat az érintett tájékoztatásának minősül.
 

AZ ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

Adószám: 15323819-2-13

Statisztikai számjel: 15323819-7219-312-13

Web:www.naik.hu

 

Adatkezelő elérhetőségei:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 28 526 100

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által működtetett „Kutatói utánpótlás program” program működtetése.

Az Adatkezelő a „Kutatói utánpótlás program” program elektronikus programhoz való csatlakozási rendszerének kialakítása során arra törekedett, hogy a birtokába kerülő személyes adatok kezelése csak a honlap (fiatalkutato.naik.hu) szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben és ideig, a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával történjen. 

A fentiek alapján az adatkezelés célja:

-         Az érintettek azonosítása;

-         Az érintettek jogosultságának megállapítása;

-         Az érintettekkel való kapcsolattartás;

-         Az érintettek részére szolgáltatások nyújtása;

-         Az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő programjairól, pályázatairól;

-         Az érintett és az adatkezelő között létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A honlap felkeresésével Ön személyes adatokat ad át az Adatkezelők számára, a honlapon található regisztrációs és csatlakozási űrlap kitöltésével, ezen adatokat az Adatkezelő a fenti célok elérése érdekében kezeli. Az Adatkezelő az Ön alábbi, regisztráció során, illetve azt követően megadott személyes adatait is tárolja:

Vezetéknév, Keresztnév, Email, Jelszó, Születési hely, Születési idő, Jelenlegi tartózkodási hely (város), lakcím (város), Állampolgárság, Telefonszám, Profilkép, Oklevél / okirat, továbbá az eddigi munkatapasztalatokra, szakmai kompetenciákra, beszélt idegen nyelvekre, és a végzettségre vonatkozó adatokat.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

A fiatalkutato.naik.hu honlapon biztosított funkciók eléréséhez - a programhoz való csatlakozáshoz - Önnek további személyes adatokat is az Adatkezelő rendelkezésére kell bocsátania (pl. a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozat feltöltése), a programban való részvételéhez és támogatások nyújtásához szükséges mértékben. A programhoz való csatlakozás feltételeiről a fiatalkutato.naik.hu honlapon, vagy közvetlenül az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségek valamelyikén tájékozódhat.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye:

Székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A regisztráció és a programhoz való csatlakozás önkéntes és ingyenes. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását úgy adja meg, hogy az Adatkezelő honlapján regisztrál, és elfogadja a jelen Nyilatkozatot. Mindezek alapján az Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

-         személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

-         az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

-         a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

-         az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

-         ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

-         az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

AZ ADATOK TÁROLÁSA, HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A birtokába jutott személyes adatokat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezelik, és minden törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A jelen nyilatkozat elfogadásával az Ön által megadott adatok – az Adatkezelésre vonatkozó  jogszabályban, illetve a „Gyere haza fiatal” programmal kapcsolatban meghatározott feladatai ellátása érdekében, az adatkezelés részeként – továbbításra kerülhetnek az Adatkezelővel együttműködési megállapodást kötött Együttműködő partnercégekhez.

A fent megjelölt szerve(zete)k a hatályos jogszabályok és az Adatkezelő adatvédelemre, valamint adatbiztonságra vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak megtartása mellett, korlátozottan, a cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azokhoz a személyes adathoz férhetnek hozzá, amely az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, valamint a cél elérésére egyébként alkalmasak. A továbbított adatok egyéb célra nem használhatóak fel.

 A fent leírtakon kívül az Adatkezelők a tudomásukra jutott adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adják ki.

 

ADATOK FELDOLGOZÁSA

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatok elvégzéséhez adatfeldolgozót vehetnek igénybe, az Info tv. által megszabott keretek között. Az adatfeldolgozó e feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatfeldolgozó által feldolgozott adatainak köréről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a)      kezelése jogellenes;

b)      az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

c)      az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)      az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)      azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Amennyiben az adat kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére az adatkezelő jogosult, és az adatkezelés célhoz kötöttségének elve is érvényesül, az adatkezelő az adatot az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelő az érintett részére tájékoztatást ad.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg - a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint – tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben. Az érintett fordulhat közvetlenül az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez.

 

ADATBIZTONSÁG

 Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatok biztonságos kezelésére, az érintettek magánszférájának védelmére. E cél érdekében megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat, elsősorban jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.